عضویت در انجمن

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن فناوری آموزشی قزوین

 

1- عضویت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسي ارشد در رشته تكنولوژی آموزشي و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌ عضویت پيوسته درآیند.

2- عضویت وابسته:

اشخاصي كه دارای درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3- عضویت دانشجویي:

كليه دانشجویاني كه در در رشته‌هاي تكنولوژی آموزشي و حوزه‌هاي وابسته به آن، به تحصيل اشتغال دارند.

4- عضویت افتخاری:

شخصيت‌های ایراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه های تكنولوژی آموزشي و حوزه‌هاي وابسته حائز اهميت خاص باشد، یا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

5– اعضای مؤسساتي )حقوقي(

سازمان‌هایي كه در زمينه‌های علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محصوب مي شوند.

تذکر1: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضویت ايجاد نمی کند.

تبصره2:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تذکر2: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1- استعفای کتبی عضو

2-  عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیر است.