عضویت در انجمن

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اساسنامه انجمن

بسمه تعالي

اساسنامه انجمن فناوری آموزشي قزوین

فصل اولكليات و اهداف

ماده 1:  به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقای علمي حوزه فناوری آموزشي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و

بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه فناوری‌هاي  آموزشي، انجمن فناوری آموزشي قزوین كه از این پس در این اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غير انتفاعي است و در زمينه های علمي، پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاریخ ثبت دارای شخصيت حقوقي است و ریيس هيئت مدیره آن نماینده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر قزوین مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت هیئت مدیره مي‌تواند در هر منطقه از استان تشكيل شود..

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعایت قوانين جمهوری اسلامي ایران است.

فصل دوم وظايف و فعاليت‌ها:

ماده 5: به منظور نيل به هدف های مذكور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح استانی و کشوری با محققان و متخصصاني كه به گونه‌ای  با علم فناوری آموزشي سر و كار دارند.

2-5- همكاری با نهادهای اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزیابي و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشویق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

5-5- برگزاری گردهمايي‌هاي  علمي در سطح استانی و کشوری

6-5- انتشار كتب و نشریات علمي.

7-5- مشاركت در تدوین برنامه‌های كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و آینده‌پژوهي در زمينه‌های سياستگذاری، هدایت و نظارت در حوزه‌ی آموزش.

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

1-6- عضویت پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسي ارشد در رشته تكنولوژی آموزشي و رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌ عضویت پيوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصي كه دارای درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویي:

كليه دانشجویاني كه در در رشته‌هاي تكنولوژی آموزشي و حوزه‌هاي وابسته به آن، به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصيت‌های ایراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه های تكنولوژی آموزشي و حوزه‌هاي وابسته حائز اهميت خاص باشد، یا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

5-6- اعضای مؤسساتي )حقوقي(

سازمان‌هایي كه در زمينه‌های علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محصوب مي شوند.

 ماده 7: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضویت ايجاد نمی کند.

تبصره2:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای کتبی عضو

2-8-  عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیر است.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف:  مجمع عمومی                  ب: هیئت مدیره                ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده 10:  مجمع عمومی از گردهمایی‌های اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالي یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آرا معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

3-10- در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند به صورت مکاتبه‌ای- بر اساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تصویب می‌شود- انجام شود.

تبصره1:  دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره2: یک سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ايشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره4:  شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

 الف- مجمع عمومی عادی

–  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس(بازرسان درصورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

– تصویب خط مشی انجمن

– بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

– تعیین میزان حق عضویت

– عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

–  بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

 ب-مجمع عمومی فوق العاده

 – تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

– تصویب انحلال انجمن.

 تبصره1:مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه­اي مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره3: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره4: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کردنده‌اند.

 پ- هیئت مدیره

ماده12:  هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که هر 2 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

 1-12- هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

3-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام مي‌نمايد.

4-12-  کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه‌دار همراه با مهر  انجمن و  نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا جانشین وی معتبر است.

 5-12- هیئت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

6-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

7-12- کلیه مصوبات هیئت مدیر ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

8-12-  شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسه ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

9-12-  در صورت استعفا، برکناری یا فوت هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10-12-  شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

11-12- تنها افرادی می‌توانند کاندیدای هیئت مدیره انجمن فناوری آموزشی قزوین شوند كه حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی یا دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری این رشته و یا در گروه تکنولوژی آموزشی در یکی از دانشگاه ها فعالیت داشته باشند.

 ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

 1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت و فعالیت آن.

3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن يا ترهين و فک رهن و  استقراض به استثناي واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

5-13-  تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورت حساب درآمد و هزینه‌های انجمن برای تصویر در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکيل به غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی

8-13-  اجرای طرح ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن 

9-13- جلب هدایا و کمک های مالی

10-13 اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

 11-13- ارسال گزارش‌های لازم به انجمن فناوری آموزشی ایران

 12-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به  فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به انجمن فناوری آموزشی ایران ارسال نماید.

 تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی انجمن فناوری آموزشی ایران مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 ج- بازرس (بازرسان)

 ماده 14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان واسطه یک نفر به‌عنوان علي‌البدل برای مدت 2سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 ماده15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

 1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه مجمع عمومی

تبصره:  کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هيئت مديره برای بررسی در دسترس بازرس(بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

 ماده16: انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفي كه از سوي هیئت مدیره برای آنها تعيين شود به فعالیت می‌‌پردازند:

1)  کمیته پذیرش و روابط عمومی

2) کمیته آموزش و پژوهش

3) کمیته ارتباط با صنعت و جامعه

4) کمیته انتشارات و دانشنامه

1-16-  انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود نیز می‌باشد.

 فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17-  حق عضویت اعضا

 2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره و فروش کتب و نشریات علمی

 3-17- دریافت هدایا و کمک‌ها

 4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و نشر آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

 ماده20: هیچ یک از موسسه و صاحبان سرمایه حق برداشت و تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام يا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارتی و سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 ماده22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصمیم انجمن فناوری آموزشی ایران معتبر است.

ماده23:  انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 ماده24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن ها خواهد کرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت انجمن فناوری آموزشی ایران به یکی از موسسات آموزشی و پژوهشی کشور واگذار کند.

محل امضاي هيئت مؤسس                          محل امضاي هيئت رييسه جلسه مجمع عمومي